گزارش برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم هیدرولیک بیل چرخ زنجیری TME6240

این دوره آموزشی ، درمحل مرکز آموزش فنی و حرفه ای راهسازی تیراژ مشهد به مدت 3 روز از تاریخ 24/05/1402 الی 26/05/1402 با حضور15 نفر از افراد معرفی شده از نمایندگی های شرکت ، برگزار گردید که طی آن 22 ساعت آموزش به صورت تئوری و عملی توسط جناب آقای مهندس دانا ارائه گردید.

همچنین طبق هماهنگی های صورت گرفته با سازمان فنی و حرفه ای ، تأییدیه شرکت در این دوره توسط سازمان صادر می گردد.

 

 

گزارش برگزاری دوره آموزشی آشنایی با عملکرد و سرویس و نگهداری بیل چرخ زنجیری TME6240

این دوره آموزشی ، درمحل مرکز آموزش فنی و حرفه ای راهسازی تیراژ مشهد به مدت 3 روز از تاریخ 11/04/1402 الی 13/04/1402 با حضور17 نفر از افراد معرفی شده از نمایندگی های شرکت ، برگزار گردید که طی آن 20 ساعت آموزش به صورت تئوری و عملی توسط جناب آقای مهندس دانا ارائه گردید، همچنین آموزش تئوری و عملی کار با مانیتور الکتریکی دستگاه ( مانیتور جدید و قدیم) توسط مدرس داخلی انجام پذیرفت.

همچنین طبق هماهنگی های صورت گرفته با سازمان فنی و حرفه ای ، تأییدیه شرکت در این دوره توسط سازمان صادر می گردد.

 

 

 

آموزش درون سازمانی

اهمیت آموزش

از ميان عوامل توليد، بي شك نيروي انساني به عنوان اساسي ترين عامـل، نقـش كليـدي در توليـد كالا و خدمات دارد. نيروي انساني كارآمد را مي توان مهمترين سرمايه يك سازمان دانست. از اين رو هر فرآيندي كه موجب ارتقاي توانمندي نيروي انساني متناسـب بـا نـوع كـار و فعاليـت گـردد، فرآينـدي سرمايه افزا مي باشد، كه نتيجه آن به طور مستقيم در كيفيت و كميت توليـد ظـاهر مـي شـود. آمـوزش فرآيندي است كه اين نقش محوري را بر عهده دارد. بنابراين اگر گفته شود، آموزش كليد توسعه اسـت، بر حقيقتي كتمان ناپذير تاكيد شده است. آموزشهاي مختلف در هر سازمان، به منظور ارتقـاي سـطح دانش، مهارت كاري، بهبود و توسعه رفتار كاركنان، و كارايي بيشتر سازمان از اهميت زيادي برخـوردار است.

 

امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني يك استراتژي كليدي جهت سازگاري مثبت بـا شـرايط در حال تغيير و ضمناً به عنوان يك مزيت رقابتي براي سازمانها قلمـداد مـي شـود. از ايـن رو جايگـاه و اهميت راهبردي آن در بقا و توسعه سازمان غير قابل انكار است. چنانچه از آمـوزش، بـه عنـوان عامـل كليدي در توسعه، به درستي و شايستگي اسـتفاده شـود، كـارايي و اثربخشـي سـازمان بـه نحـو قابـل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت.

آموزش درون سازمانی

جامعه هدف: پرسنل درون سازمان

مجموع نفرساعت آموزشی سال 1401

8693 ساعت