نام و نام خانوادگی/ شرکت
  شماره همراه
  شماره تلفن ثابت
  آدرس
  تاریخ خرید تایر
  قیمت خریداری شده
  نام فروشگاه / شرکت فروشنده
  آدرس فروشنده
  سایز تایر خریداری شده :
  آج تایر خریداری شده :
  سریال تایر خریداری شده :
  شرح شکایت