کارت پرسنلی:

  • نام و نام خانوادگی : فرشاد اعظمی
  • سمت : کارشناس شماره گذاری شرکت تیراژ دیزل – واحد امور اداری
  • نام پدر : جمشید
  • کد پرسنلی : 4009
  • شماره ملی : 0453393071
  • تاریخ اعتبار : 1400/12/29
  • تاریخ اعتبار کارت تنها منوط به استعلام از سایت شرکت (توسط QR کد روی کارت) می باشد .