تری سیجربرگ می داند که چه زمانی صنعت ساخت و سازدرحال آرام شدن یا خاموشی است- قبل از سازندگان. او آن را می دانستند شش ماه قبل از ظهور حباب مسکن و صنع...