صنعت ساخت و ساز شرق میانه بود هر گونه اختلال قابل توجه با وجود رکود اقتصادی جهانی است که در سال 2008/2009 رخ داده است تجربه نمی کنند. این ممکن است برخ...