موارد نقض کننده گارانتی

  • استفاده از کلیه قطعات و بالاخص فیلترها و سیالات و روانکاوها که توسط تیراژه ماشین فروخته نشده باشد و یا غیر اصلی بوده و مورد تایید تیراژه نباشد .
  • تاخیر در آماده نمودن دستگاه جهت تعمیرات پس از آنکه مشکل و عیب عنوان گردد خاصه آماده نبودن دستگاه در زمان حضور متخصص تیراژه ماشین جهت تعمیرات در محل
  • بازکردن ویا دستکاری گیج (نشان دهنده)ساعت کار دستگاه
  • عدم اطلاع سریع خرابی ویا از کار افتادن گیج (نشان دهنده)ساعت کار دستگاه به شرکت تیراژه ماشین

  • عدم تعویض به موقع روغن ها ،فیلترها ، روانکاوها ، ...طبق دستورالعمل اعلام شده از طرف تیراژه ماشین
  • تعمیرات غیرمجاز و یا تنظیمات و اعمال تغییرات بدون مجوز
  • هرگونه استفاده و یا نصب قطعات ویا اجزایی که تیراژه ماشین از نظر فنی تایید نکرده باشد