فعالیت های فرهنگی

برخی از فعالیت های فرهنگی شرکت تیراژه ماشین اسپانسر و برگزار کننده مسابقه قویترین مردان ایران در سال های ۱۳۸۷و ۱۳۸۹
Download PDF