انواع بیل مکانیکی

CMD6365--11

بیل مکانیکی CDM 6365H

CMD6240-12

بیل مکانیکی CDM 6240/6225